Salgs- og leveringsbetingelser

Download vores salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Enhver levering sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunde og Vang & Karlskov.

Ved tryksager kan der forekomme mindre farveafvigelser.

Det er kundens ansvar at emballagen er testet/godkendt med fuldt sortiment, såfremt Vang & Karlskov ikke har haft det fulde sortiment ved fremstilling af prototype.

Tilbud og indgåelse af ordre

Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets dato.

Alle tilbud og ordrebekræftelser er med forbehold af forcemajeure, herunder krig, optøjer, oprør, general-strejke, brand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, forstyrrelse af almindelig trafik og kommunikation, afbrydelse af eller fejl i energiforsyningen, leverings-problemer hos underleverandører, langtidssygdom hos nøglekonsulenter, omfattende virus eller tilfælde af force majeure hos underleverandører.

Vang & Karlskov forbeholder sig ret til at regulere prisen, såfremt der under fremstillingen indtræffer uforudsete stigninger i valutakurser, afgifter til offentlige myndigheder eller andre forhold udenfor Vang & Karlskovs kontrol. Enhver ændring af ordrespecifikation skal ske skriftligt, annullering kan kun accepteres, hvis ordren ikke er startet i produktionen.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms og forsendelse og miljø afgift.

Betaling

Betalingsbetingelser 8 dage netto hvis ikke andet er aftalt.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned fra senest rettidige betalingsdato. Såfremt kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Vang & Karlskov sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

I sådanne tilfælde kan Vang & Karlskov ændre betalingsvilkår. Konsta-tering af mangler berettiger ikke kunden til at holde nogen del af betalingen tilbage.

Miljøtillæg

På alle ordre tillægges miljøtillæg på 1,9% af det samlede fakturabeløb, dog min. kr. 25,00 + moms.

Ejendomsforbehold

Vang & Karlskov forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter er betalt.

Levering og eventuel forsinkelse

Ved specialfabrikation forbeholder Vang & Karlskov sig ret til 10 % over- og underlevering som følgende eksempel, ved 100 stk. må der minimum leveres 90 stk. og maksimalt 110 stk.

Den aftalte leveringstid er anført i ordrebekræftelsen. Vang & Karlskov er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leveringstid med indtil 20 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat Vang & Karlskov har underrettet kunden om forlængelsen inden udløbet af aftalt leveringstid. Forsinkelsen giver ikke kunden ret til at tilbageholde betalingen, eller til erstatning i øvrigt.

Reklamationer og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Ved eventuelle reklamation/mangler skal Vang & Karlskov kontaktes straks efter konstatering og produkterne må ej anvendes før Vang & Karlskov har set problemet.

Kunden skal skriftligt reklamere til Vang & Karlskov, idet reklamationen skal indeholde en specifikation af manglen. Vang & Karlskov ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning indenfor 20 dage. Alternativt kan Vang & Karlskov efter eget valg kreditere kunden et af Vang & Karlskov fastsat beløb.

Kunden kan ikke kræve erstatning for sit indirekte tab som driftstab eller manglende avance som følge af mangler.

Force majeure

Ingen af parterne kan holdes ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelser der er forårsaget af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, oprør, general-strejke, brand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, importeller eksportforbud, forstyrrelse af almindelig trafik og kommunikation, afbrydelse af eller fejl i energiforsyningen, leveringsproblemer hos underleverandører, langtidssygdom hos nøglekonsulenter, omfattende virus eller tilfælde af force majeure hos underleverandører.

Montage på facader

Ved opsætning af skilte og facade bogstaver samt folie arbejde skal facaden og vinduer være rengjort og fri fra gammel reklamemateriale på den aftalte opsætningsdag, hvis ikke andet er aftalt. Skal Vang & Karlskov fjerne dette, beregnes alm. timetakst samt evt. afrensningsmidler.

Montage autodeko

Ved montage af dekoration på bil, skal bilen leveres vasket og rengjort. Gammel reklamemateriale samt limrester skal fjernes inden levering til Vang & Karlskov, hvis ikke andet er aftalt. Skal Vang & Karlskov fjerne dette, beregnes alm. timetakst samt evt. afrensningsmidler.

Produktansvar

Vang & Karlskov er ikke ansvarlig for skade på løsøre, som indtræder medens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er Vang & Karlskov kun ansvarlig for skade på løsøret, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Vang & Karlskov eller andre, som denne har ansvaret for.

Vang & Karlskov er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår. Vang & Karlskov er ikke ansvarlig for efterbehandling og efterbearbejdning af produkter/ydelser udført af treide part som kan medføre skader på Vang & Karlskov leverancer uden skriftlig accept.

Vang & Karlskov er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.
I den udstrækning Vang & Karlskov måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Vang & Karlskov skadesløs i samme omfang, som Vang & Karlskovs ansvar er begrænset i henhold til ovenstående bestemmelser.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at underrette Vang & Karlskov, såfremt kunden bliver bekendt med skader i henhold til ovenstående bestemmelser. Al videre produktion på grundlag af materiale fra Vang & Karlskov sker på eget ansvar.

Tvister, værneting og lovvalg

I enhver tvist med udgangspunkt i Vang & Karlskov og kundens kontrakt, hvor ovenstående salgs- og leverings-betingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i Odense efter Dansk Ret.

I tilfælde af begæring om syn og skøn skal der udpeges en fagkyndig syns- og skønsmand i Odense.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak 📨